Områderegulering Hurdal Sentrum

Høring  - forslag til områderegulering for Hurdal Sentrum

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret i Hurdal kommune vedtok den 13.6.2018 i politisk sak 49/18 å legge områderegulering for Hurdal sentrum ut til offentlig ettersyn.

Områderegulering for Hurdal sentrum berører hele sentrumsområdet, fra Knai i sør til Torget og Dalheim i nord. Det legges til rette for ulike typer boliger, forretninger/tjenesteyting, andre bygg med sentrumsformål, ny infrastruktur som veger, gangveger og stier samt opparbeidede uteområder. Planen forutsetter løsninger for utbygging som skal ivareta miljøet i et vidt perspektiv.

Planen klargjør sentrumsområdet for videre detaljregulering av de ulike delområdene.

Alle høringsdokumenter er tilgjengelig fra denne nettsiden (filene følger nedenfor). Dokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor postmottak@hurdal.kommune.no /tlf. 66106610. 

Høringsinnspill sendes postmottak@hurdal.kommune.no eller med vanlig post til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal.

En kan også benytte svarskjema gjennom "send høringssvar". 

Høringsfrist er 14. september. 

 

Høringsdokumentene

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart: 

pdf

sosi

Teknisk vegplan

Presentasjon

Overvannstrategi Hurdal kommune

Overvannsplan for sentrumsområdet Hurdal

Vedlegg 1 vann - Aktsomhetskart oversikt

Vedlegg 2 vann - Aktsomhetskart Hurdal sentrum

Vedlegg 3 vann - Aktsomhetskart Hurdal sentrum med VA og planlagt beskyttelse

Vedlegg 4 vann - Flomføring Opperudbekken